Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Osobních Údajů

Zásady a poučenia o ochrane osobných údajovposkytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu www.puzzies.sk

I. Prevádzkovateľ
1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Obchodné meno: TD Project Media Kft.
Sídlo: 1182 Budapest, Zaláta utca 5. Maďarsko
Zapísaná v registri Okresného súdu Maďarsko
IČO: 01-09-404790
DIČ: 32058301-2-43
Bankový účet:
IBAN: BE24 9674 1501 2038
SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

1.2. Emailový kontakt na Prevádzkovateľa je: info[zavinac]puzzies.sk

1.3. Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:

TD Project Media Kft., 1182 Budapest, Zaláta utca 5. Maďarsko

1.4. Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia.

II. Odkazy
2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

2.2. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies

3.1. Prevádzkovateľ uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:

3.1.1. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény.

Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.

Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to:

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá daný súbor cookies vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

3.2. Poučenie o využití súborov cookies

3.2.1. Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

3.2.1.1. Skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

3.2.1.2. Skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

3.2.1.3. Marketing a remarketing

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

3.3.Ako kontrolovať súbory cookies

3.3.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

IV. Spracúvané osobné údaje

4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy (v prípade firmy názov firmy, DIČ, IČO).

4.2 Správa údajov o predplatnom správe

Prihlásením sa na odber nášho bulletinu na našej webovej stránke nám môžete pomôcť zasielať vám naše aktuálne ponuky prostredníctvom otázok priameho marketingu. Predplatné sa uskutoční s vaším súhlasom a s cieľom uľahčiť vám vyhľadanie našich aktuálnych ponúk a prístup k určitým informáciám. Za týmto účelom spracovávame údaje, ktoré požadujete. Údaje poskytnuté v súvislosti s predplatným sa budú spracovávať až do odvolania súhlasu.

V rámci predplatného nášho bulletinu a ďalších marketingových aktivít spracúvame nasledujúce informácie:

Rozsah spravovaných údajov

Účel správy údajov

Právny základ pre správu údajov

Čas použiteľnosti

Meno, e-mailová adresa / meno, domáca adresa

informačný bulletin (elektronický alebo tlačený) alebo iná marketingová ponuka vo forme neadresnej reklamy [1]

súhlas dotknutej osoby

až do odvolania súhlasu, najneskôr však do okamihu účelu spracovania

Meno, adresa

priama pošta 1. Poslať

oprávnený záujem o informácie o produkte a priame získanie podniku

do uplatnenia práva na námietku, najdlhšie však do času účelu spracúvania

4.3 Spracovanie údajov v spojení s nákupom v webovom obchode

Údaje poskytnuté pri nákupe vo webovom obchode spracovávame za účelom prípravy a splnenia objednávky a na jej základe, alebo ak nakupujete v mene spoločnosti, na základe tejto spoločnosti a nášho vlastného oprávneného záujmu na splnení objednávky .

V rámci prípravy a vybavenia objednávky spracovávame nasledujúce údaje:

Rozsah spravovaných údajov

Účel správy údajov

Právny základ pre správu údajov

Čas použiteľnosti

Informácie potrebné na identifikáciu a kontaktovanie zákazníka, najmä: meno, adresa a kontaktné údaje

identifikácia kupujúceho, príprava a plnenie zmluvy, kontakt s ním

príprava a plnenie zmluvy (v prípade fyzickej osoby kupujúceho); oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo kupujúceho právnickej osoby na plnení zmluvy medzi nimi (v prípade zástupcu právnickej osoby, v prípade jej kontaktnej osoby)

do konca premlčacej doby (5 rokov) pre zmluvný vzťah

Údaje súvisiace s objednávkou a potrebné na prípravu a plnenie zmluvy o dodávke, ako aj údaje generované počas plnenia zmluvy: obsah, množstvo, dátum objednávky, údaje o dodávke, podrobnosti rokovania pri plnení, údaje o možných záruka a reklamácie

plnenie zmluvy

plnenie zmluvy

do konca premlčacej doby (5 rokov) pre zmluvný vzťah

Údaje potrebné na fakturáciu a platbu

fakturácia, vystavovanie účtovných dokladov

plnenie zmluvy, zákonná povinnosť viesť účtovné doklady

viesť účtovné doklady do konca zákonom stanoveného obdobia (8 rokov)

Obsah sťažnosti / oznámenia / žiadosti zákazníka a osobné údaje poskytnuté v tejto súvislosti (vrátane: zaznamenaného zvukového záznamu [ 2] v prípade telefonickej komunikácie )

sťažnosť, vybavenie žiadosti, iná správa služieb zákazníkom

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa existuje zákonná povinnosť vybaviť a zaznamenať reklamáciu; v prípade správy iných služieb zákazníkom plnenie zmluvy v prípade zákazníka fyzickej osoby, inak oprávnený záujem Prevádzkovateľa na riadnom plnení zmluvy o službe alebo objednávke a v prípade pevný telefónny hovor

5 rokov od dátumu oznámenia sťažnosti alebo inej žiadosti

Identifikačné údaje zákazníka, informácie o spokojnosti

meranie spokojnosti zákazníka

záujem na zlepšovaní a neustálom rozvoji predajnej činnosti (vrátane spokojnosti zákazníka), o správne uspokojenie aktuálnych potrieb zákazníka

platia vyššie stanovené doby uchovávania

Zákazníci všetky údaje

zostavovanie štatistík za účelom zlepšenia a rozvoja predajných aktivít za účelom adekvátneho uspokojenia aktuálnych potrieb zákazníkov

záujem na zlepšovaní a neustálom rozvoji predajnej činnosti, o správne uspokojenie aktuálnych potrieb zákazníka

platia vyššie stanovené doby uchovávania

4.4 Procesory údajov používané správcom údajov:

Správca údajov:

Názov: TD Project Media Kft.
Kancelárie: 1182 Budapešť, Zaláta utca 5., Maďarsko
Poštová adresa, vybavovanie sťažností: 1182 Budapešť, Zaláta utca 5., Maďarsko
IČO: 01-09-404790
DIČ: 32058301-2-43
E-mail: info[zavinac]puzzies.sk
Webstránka: https://puzzies.sk

Poskytovateľ hostingu:

Meno: Bene Géza E.V.
Poštová adresa: 8500 Pápa, sídlisko Huszár 31 B lph. prízemie 1a., Maďarsko
IČO: 55712828
DIČ: 56997080-1-39
E-mailová adresa: geza[zavinac]onlinevagyok.hu
Telefónne číslo: +36209346242

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru:

Meno prijímateľa: Bridge Logistics Kft.
Adresa adresáta: 1118 Budapest Pálinkás Antal utca 6 D, Maďarsko
IČO: 01-09-381202
DIČ: 27976335-2-43
Elektronický kontakt (e-mail): info.bridgelogistic[zavinac]gmail.com

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru:

Meno prijímateľa: FÜRGEFUTÁR.HU Kft
Adresa adresáta: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., Maďarsko
IČO: 01-09-946845
DIČ: 22966331-2-41
Elektronický kontakt (e-mail): ugyfelszolgalat[zavinac]furgefutar.hu

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov:

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: MailerLite Limited
Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írsko
Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: žiadne
Emailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: info[zavinac]mailerlite.com
Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: https://www.mailerlite.com/

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

Správa údajov súvisiacich s účtovníctvom:

Meno spracovateľa údajov: A.D.K. Adótanácsadó, Számviteli és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo spracovateľa údajov je: 1039 Budapešť, Pünkösdfürdő utca 52-54. Maďarsko
Telefónne číslo spracovateľa údajov je +36 1 454-0641
E-mailová adresa spracovateľa údajov je: contact[zavinac]adk.hu
Webová stránka spracovateľa údajov: http://adk.hu/

Spracovateľ údajov sa na základe písomnej zmluvy so správcom údajov podieľa na vedení účtovných dokladov.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Meno spracovateľa údajov: Billingo Technologies Zrt.
Sídlo spracovateľa údajov: 1133 Budapešť, Árbóc utca 6. I. poschodie, Maďarsko
Telefónne číslo spracovateľa údajov je +36 1 500 9491
E-mailová adresa spracovateľa údajov je: hello[zavinac]billingo.hu
Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.billingo.hu

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov.

Správa údajov týkajúcich sa online platieb

Meno správcu údajov: STRIPE Inc
Sídlo správcu je: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 USA
Telefónne číslo prevádzkovateľa: Bez telefonickej komunikácie
E-mailová adresa prevádzkovateľa je: info[zavinac]stripe.com
Webová stránka prevádzkovateľa: https://stripe.com/

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Pritom poskytovateľ online platobných služieb nakladá s fakturačným menom, menom a adresou, číslom objednávky a dátumom dotknutej osoby v súlade s vlastnými pravidlami správy údajov.

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom

Správa údajov týkajúcich sa online platieb

Meno správcu údajov: Paylike
Sídlom prevádzkovateľa údajov je P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánsko
Telefónne číslo prevádzkovateľa je +36 1 500 9480
E-mailová adresa správcu údajov je: hello[zavinac]paylike.hu
Webová stránka prevádzkovateľa: https://paylike.hu

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Pritom poskytovateľ online platobných služieb nakladá s fakturačným menom, menom a adresou, číslom objednávky a dátumom dotknutej osoby v súlade s vlastnými pravidlami správy údajov.

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom

V. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov

5.1. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kontakt: info[zavinac]puzzies.sk

5.2. Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.

VI. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

6.1. Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

6.1.1.Štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa

6.1.2. Osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľa.

6.1.3. Obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

6.1.4. Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

6.1.5. Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

6.2.1. Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a) [t.j. právny základ súhlasu so spracovaním osobných údajov], v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

VII. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich uchovávania:

7.1. Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.

VIII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, opravu alebo vymazanie, v určitých prípadoch môže požadovať aj obmedzenia týkajúce sa spracúvania údajov a môže namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo na prenosnosť údajov v prípade spracovania údajov na základe súhlasu a vo všetkých prípadoch právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo odvolať sa.

Prevádzkovateľ upozorňuje na skutočnosť, že v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu údajov, a v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu, odvolať súhlas na kedykoľvek.

8.1 Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, či a ako sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, vrátane účelov spracúvania údajov, príjemcov, ktorým boli údaje oznámené, alebo zdroja, z ktorého Prevádzkovateľ dostal údaje, dobu uchovávania, informácie o spracovaní údajov o automatizovanom rozhodovaní, profilovaní a v prípade prevodov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii informácie o príslušných zárukách. Počas výkonu práva na prístup je dotknutá osoba tiež oprávnená požadovať kópiu údajov; v prípade elektronicky podanej žiadosti poskytne prevádzkovateľ požadované informácie elektronicky (vo formáte pdf), pokiaľ nie je požadované inak dotknutou osobou. Ak právo dotknutej osoby na prístup nepriaznivo ovplyvňuje práva a slobody iných, najmä obchodné tajomstvá alebo duševné vlastníctvo iných osôb, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby v nevyhnutnom a primeranom rozsahu. V prípade, že dotknutá osoba požaduje vyššie uvedené informácie v niekoľkých kópiách, prevádzkovateľ si bude účtovať poplatok, ktorý je primeraný a primeraný administratívnym nákladom na vyhotovenie ďalších kópií.

8.2 Právo na opravu

Prevádzkovateľ na požiadanie opraví alebo doplní osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby. V prípade akýchkoľvek pochybností o opravených údajoch môže prevádzkovateľ vyzvať dotknutú osobu, aby zodpovedným spôsobom preukázala revidované údaje, a to predovšetkým dokumentom. Ak prevádzkovateľ oznámil osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), informuje tieto osoby ihneď po oprave údajov, pokiaľ to nie je nemožné alebo ak to nie je nemožné nevyžaduje od prevádzkovateľa neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

8.3 Právo na zrušenie („právo zabudnúť“)

Ak dotknutá osoba požiada o vymazanie niektorých alebo všetkých svojich osobných údajov, prevádzkovateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak:

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • ide o operáciu spracovania založenú na súhlase dotknutej osoby, avšak dotknutá osoba tento súhlas odvolala a pre spracovanie údajov neexistuje iný právny základ;
 • ide o spracovanie údajov, ktoré bolo založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany, ale dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu údajov a okrem protestu proti spracovaniu údajov na účely priameho obchodného styku neexistujú žiadne naliehavé dôvody legitímny dôvod na spracovanie údajov;
 • – osobné údaje boli nezákonne spracované prevádzkovateľom, alebo
 • vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Ak Prevádzkovateľ osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, poskytoval inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), informuje o tom tieto osoby ihneď po vymazaní, pokiaľ to nie je nemožné alebo nie vyžadovať neprimerané úsilie od Správcu údajov. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch. Prevádzkovateľ nie je vždy povinný vymazať osobné údaje, najmä napr. v prípade, že je spracovanie údajov nevyhnutné na podanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

8.4 Právo na obmedzenie spracovania údajov

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov – v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné, ale dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale dotknutá osoba ich požaduje na účely predloženia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov; posadnutosť
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu údajov – v takom prípade platí obmedzenie po dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa majú prednosť pred oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Obmedzenie správy údajov znamená, že prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, s výnimkou uchovávania, alebo iba v rozsahu, v akom dotknutá osoba súhlasila, alebo v prípade absencie takéhoto súhlasu môže prevádzkovateľ spracúvať údaje nevyhnutné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo v prevažujúcom verejnom záujme Únie alebo členského štátu Európskej únie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu vopred o zrušení obmedzenia správy údajov. Ak prevádzkovateľ oznámil osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), bezodkladne informuje tieto osoby o obmedzení spracovania údajov za predpokladu, že že to nie je nemožné alebo nevyžaduje neprimerané úsilie od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

8.5 Právo protestovať

Ak je právnym základom spracúvania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu údajov. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť protestu, ak

 • prevádzkovateľ preukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • správa údajov súvisí s predložením, vynútením alebo ochranou právnych nárokov prevádzkovateľa.

8.6 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby Správca údajov preniesol osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi na základe jeho súhlasu alebo na zmluvnom základe a sú spracovávané automaticky (napr. V počítačovom systéme) Správca údajov v štruktúrovanom formáte, a to aj na účely prenosu inému správcovi údajov, alebo ak je to technicky uskutočniteľné, na požiadanie ho preniesť priamo do iného ním určeného správcu. V prípade takýchto požiadaviek poskytne prevádzkovateľ požadované údaje vo formáte pdf. V prípade, že by výkon práva dotknutej osoby na prenosnosť údajov nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody iných, je prevádzkovateľ oprávnený v potrebnom rozsahu odmietnuť vyhovieť žiadosti dotknutej osoby.

8.7 Právo na odvolanie, právo na odvolanie

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov prevádzkovateľom porušuje ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť u vnútroštátnych údajov. Úrad pre ochranu a slobodu informácií („NAIH“). Kontaktné informácie pre NAIH:

Webová stránka: http://naih.hu/

Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / c.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Telefón: + 36-1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat[zavinac]naih.hu

Dotknutá osoba má tiež právo sťažovať sa u iného dozorného orgánu, najmä u dozorného orgánu usadeného v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo podozrenie z porušenia.

Bez ohľadu na právo podať sťažnosť sa dotknutá osoba môže v prípade takéhoto porušenia zákona obrátiť aj na súd. V prípade správcu údajov je príslušným súdom okresný súd v Budapešti, dotknutá osoba však môže tiež podať žalobu na súde v mieste bydliska. Kontaktné údaje súdov v Maďarsku nájdete na nasledujúcom odkaze: http://birosag.hu/torvenyszekek. Dotknutá osoba môže tiež podať žalobu na príslušnom súde členského štátu, v ktorom má obvyklé bydlisko, ak má dotknutá osoba obvyklé bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie. Dotknutá osoba je tiež oprávnená odvolať sa na súd proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu. Dotknutá osoba má tiež právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa dozorný orgán sťažnosťou nezaoberá alebo do troch mesiacov neinformuje dotknutú osobu o postupe alebo výsledku sťažnosti. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť v jej mene, súdne preskúmať rozhodnutie dozorného orgánu, podať žalobu,

IX. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

9.1. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

X. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

10.1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

10.2. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

XI. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

11.1. Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

12.2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle predávajúceho 15.10.2022