Všeobecnými obchodnými podmienkami

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok je  01.10.2022

VOP

Všeobecné podmienky

Ak chcete byť zákazníkom alebo aktívnym používateľom nášho internetového obchodu, pozorne si prečítajte naše všeobecné obchodné podmienky a využite naše služby iba v prípade, že súhlasíte so všetkými jeho bodmi a považujete ich za záväzné.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sú poskytované ďalšími informáciami dostupnými na Webovej stránke. Ustanovenia týchto VOP a prospekty a ďalšie informácie dostupné na webových stránkach sa budú interpretovať spoločne so vzájomným ohľadom. Ak sa obsah týchto VOP a informácie a ďalšie informácie dostupné na webových stránkach líšia, majú prednosť ustanovenia týchto VOP.

I. Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú všeobecné obchodné podmienky pre používanie webovej stránky pre osoby používajúce produkty a služby dostupné na webovej stránke https://puzzies.sk (ďalej len „ webová stránka “) (ďalej len „ používateľ “) ), ktoré neboli stranami individuálne prerokované. Užívateľ svojou registráciou zároveň pri zadávaní objednávky berie na vedomie a prijíma ustanovenia týchto VOP.

II. Poskytovateľ služieb

Názov: TD Project Media Kft.

Sídlo: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

Poštová adresa: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

Adresa firmy: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

Meno zástupcu:  Imre Csaba

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-404790

Názov  tajomníka : Matričný úrad okresného súdu v Budapešti

Daňové číslo: 32058301-2-43

Daňové číslo Spoločenstva: HU32058301

Finančná inštitúcia spravujúca účet: Erste Bank Hungary Zrt.

Číslo účtu: HU65116000060000000099350136

E-mailová adresa:  info@puzzies.sk

 

III. Doručovanie balíkov obchodná činnosť

Poskytovateľ služby prostredníctvom webovej stránky uskutočňuje maloobchodný predaj spotrebného tovaru, ako aj balíkový a internetový obchod.

Poskytovateľ služieb v rámci svojich obchodných aktivít dováža určité výrobky z krajín mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, preto sa tiež považuje za výrobcu výrobku v súlade s pravidlami zodpovednosti za výrobky týchto výrobkov. V opačnom prípade je Poskytovateľ služby ako distribútor produktov podľa občianskeho zákonníka zbavený zodpovednosti za akékoľvek poškodenie produktu v prípade určenia výrobcu. 6: 553.

Používatelia môžu nájsť spotrebiteľské články a ďalšie výrobky predávané na webových stránkach v rámci príslušných položiek ponuky na webových stránkach.

IV. Distribuované výrobky

Poskytovateľ služieb poskytuje informácie o každom produkte vo svojom údajovom liste na webových stránkach. Všetky obchodné oznámenia na webových stránkach sa budú vykladať v spojení s ustanoveniami týchto VOP.

Výrobky predávané na webových stránkach nespĺňajú podmienky na zdravotnícke pomôcky alebo iné zdravotnícke pomôcky. V tejto súvislosti Poskytovateľ služieb informuje Užívateľov najmä o tom, že produkty nie sú určené na diagnostické alebo terapeutické účely, ani ich účelom nie je zabrániť, diagnostikovať, monitorovať, liečiť alebo zmierňovať príznaky choroby. Oznámenia o účinkoch výrobkov na webových stránkach nijako nepripisujú liečivý účinok výrobkov.

Poskytovateľ služby dodáva produkty používateľom v stave vhodnom na zamýšľané použitie. Pred použitím sa však uistite, že je produkt správne vyčistený podľa typu produktu a že ste si pred použitím produktu prečítali pokyny na jeho použitie a všetky informácie dostupné online. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

V. Podmienky používania

5.1. Maloletí používatelia

Na registráciu a prijatie objednávky Používateľa mladšieho ako 18 rokov alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je potrebný súhlas alebo súhlas jeho zákonného zástupcu alebo opatrovníka, v opačnom prípade Poskytovateľ služby nebude schopný prijať objednávku maloletého. alebo obmedzene aktívny používateľ. a registrácia bude zrušená.

5.2. Zodpovednosť

Poskytovateľ služieb vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov. Ďalej prehlasuje, že Používateľ je plne a výlučne zodpovedný za svoje vlastné správanie.

Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby používaním webovej stránky nedošlo k priamemu ani nepriamemu porušeniu zákona alebo práv tretích osôb.

Poskytovateľ služieb je oprávnený, ale nie je povinný, kontrolovať obsah (napríklad príspevky), ktorý môžu používatelia sprístupniť počas používania webových stránok. Pokiaľ ide o zverejnený obsah, Poskytovateľ služieb je oprávnený, nie však povinný, hľadať znaky naznačujúce pokračovanie nelegálnej činnosti. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za zverejnený obsah.

5.3. Autorské práva

Celá webová stránka a jej obsah (napríklad: texty, obrázky, grafické prvky) sú chránené autorskými právami, takže ich kopírovanie, úprava alebo distribúcia na komerčné účely je zakázaná.

VI. Nakupovanie na webe

6.1. Proces objednávania

6.1.1. Kôš

Webové stránky poskytujú používateľom možnosť online objednávania. Vybraný produkt je možné pridať do košíka pomocou tlačidla Pridať do košíka . Užívateľ si môže skontrolovať obsah košíka pomocou položky ponuky Košík . Tu môžete zmeniť množstvo produktu v košíku a objednať položku.

V ponuke Nákupný košík je Používateľ oprávnený uplatniť kupóny poskytnuté Poskytovateľom služby zadaním kódu kupónu. Výhody a zľavy poskytované každým kupónom nájdete v obchodnom oznámení poskytnutom pri odovzdaní kupónu. Zľavy poskytované kupónmi spravidla nie je možné kombinovať a na objednávku podľa výberu používateľa je možné použiť jeden kupón.

Používateľ môže tiež pomocou položky ponuky Nákupný košík zvoliť vhodný spôsob doručenia. Poskytovateľ služieb uvádza celkové náklady na každý spôsob dopravy vedľa nich. Ďalšie informácie o jednotlivých druhoch dopravy sú obsiahnuté v týchto VOP.

6.1.2. Odhlásiť sa

Užívateľ môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo Prejsť na objednávku . Webové stránky neposkytujú možnosť registrácie, Používatelia sú vždy oprávnení uskutočňovať individuálne objednávky.

V rozhraní Pokladne musí Používateľ zvoliť vhodný spôsob platby, skontrolovať tiež všetky svoje predtým zadané údaje a produkty, ktoré si chce objednať, ich množstvo. V prípade chýb pri zadávaní údajov môže Užívateľ zadané údaje opraviť. Ak zistíte, že je všetko v poriadku, môžete svoju objednávku dokončiť pomocou tlačidla Platiť . Potvrdenie dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Pokiaľ po zaznamenaní objednávky (napr. V potvrdzovacom e-maile) zistí nesprávne údaje, je povinná to bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, oznámiť Poskytovateľovi služieb.

6.2. Viazanie ponúk, potvrdenie

Poskytovateľ služby informuje používateľa do 48 hodín od prijatia objednávky prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu, ktorý je zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú používateľom. Pokiaľ Užívateľ nedostane potvrdenie do 48 hodín, je zbavený povinnosti predložiť ponuku a nie je povinný prijať objednané produkty.

Potvrdzovací e-mail obsahuje údaje poskytnuté pri nákupe, údaje o objednávke, názov a cenu objednaných produktov, zvolené spôsoby platby a doručenia, číslo objednávky a ďalšie poznámky používateľa k objednávke.

6.3. Uzavretie zmluvy

Zmluvu je možné uzavrieť iba v maďarskom jazyku. Predloženie objednávky sa považuje za elektronicky uzatvorenú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje článok CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. ( Ďalej len „ zákon Eker “). Zmluva podlieha nariadeniu vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi, majúc na pamäti ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov .

Okrem automaticky zasielaného potvrdzovacieho e-mailu zašle Poskytovateľ služby Užívateľovi do ďalších 48 hodín aj druhý e-mail (samostatný akceptačný e-mail), ktorým prijme ponuku Používateľa. Zmluva sa uzatvára prijatím samostatného e-mailu Používateľovi o prijatí ponuky Poskytovateľom služby. Ak tento druhý prijateľný e-mail od poskytovateľa služby nebude existovať, s používateľom nebude uzavretá kúpno-predajná zmluva a poskytovateľ služby nebude povinný doručovať.

6.4. Registrácia zmluvy

Zmluva uzavretá prostredníctvom webovej stránky sa nekvalifikuje ako písomná zmluva, poskytovateľ služieb ju neregistruje, nie je následne prístupná. Poskytovateľ služieb nedodržiava ustanovenia kódexu správania.

6.5. Faktúra

Poskytovateľ služby vystavuje faktúru za predaj tovaru, ktorá je doručená na e-mailovú adresu uvedenú používateľom súčasne s doručením.

Poskytovateľ služby vystaví za objednávku jednu faktúru, nie je možné ju nijako otvoriť, vyžaduje predloženie samostatnej objednávky.

6.6. Platba

Webové stránky umožňujú svojim používateľom používať nasledujúce spôsoby platby.

6.6.1. Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou môžete pohodlne a bezpečne zaplatiť cenu produktov. Pri platbe kreditnou kartou môžete platiť prostredníctvom zabezpečeného platobného rozhrania spoločnosti Barion. Údaje o zákazníkoch neprenášame do spoločnosti Barion ani nedostávame bankové údaje, s výnimkou potvrdenia úspešnosti transakcie.

Na našej webovej stránke môžete platiť nasledujúcimi typmi kariet:

 • Visa Classic (reliéfne)
 • MasterCard (reliéfna)
 • americký Expres
 • V závislosti na vydavateľovi, kartách Visa Electron (bez reliéfu) a Maestro – pre tieto karty určuje vydavateľ použitie karty na internete, ak je autorizované, v takom prípade ho náš systém môže akceptovať.

Podrobnosti o procese platby kreditnou kartou nájdete vo všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti Barion!

 

6.6.2. Priamy bankový prevod

Pokiaľ zvolíte priamy bankový prevod, dostane užívateľ po zaslaní objednávky e-mailom informácie o platobných údajoch. Používateľ je vo všetkých prípadoch povinný uviesť číslo objednávky v poli pre poznámky pri bankovom prevode, v opačnom prípade môže zlyhať identifikácia objednávky a prevedená suma bude automaticky vrátená po odpočítaní manipulačných nákladov.

V prípade priameho bankového prevodu dodá poskytovateľ služieb produkty až po úplnom pripísaní kúpnej ceny na účet. Pokiaľ nebude platba pripísaná do 3 pracovných dní od odoslania objednávky, je Poskytovateľ služby oprávnený kedykoľvek jednostranne odstúpiť od objednávky.

6.6.3. Platba na dobierku

Ak chcete po prijatí balíka vyrovnať hodnotu objednávky, zvoľte spôsob platby „Dobierka“. V takom prípade musí byť hodnota objednaných produktov osobne zaplatená pracovníkovi kuriérskej služby pri príchode balíka.

Platbu na dobierku realizuje partner poskytovateľa služby, ktorý sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami dopravcu.

6.7. Možnosti príjmu, doručenie

Poskytovateľ služby poskytuje používateľom nasledujúce možnosti doručenia a spôsoby doručenia:

6.7.1. Kuriérska služba (GLS)

Zásielky doručuje do domu personál kuriérskej služby, spravidla v pracovných dňoch medzi 8. a 17. hodinou, kuriérska služba informuje zákazníka vopred SMS o príchode balíka, v ktorom kuriérska služba určí 3-hodinový interval príchodu balíka. Ak nie ste počas tohto obdobia doma, je vhodné uviesť ako adresu doručenia pracovnú adresu (ak je to možné).

Ak kuriér na uvedenej adrese nikoho nenájde, zanechajte upozornenie, o balíku sa môžete informovať u dispečera na tam uvedenom telefónnom čísle. Kuriér sa pokúsi doručiť ďalší deň. Ak sa doručenie nepodarí druhýkrát, kuriérska služba vráti tovar do prevádzkových priestorov a objednávka bude zrušená. Náklady na doručenie neprijatých balíkov budú účtované zákazníkovi!

Objednávky nášho internetového obchodu plní kuriérska služba GLS.

Po prevzatí produktu je Používateľ povinný skontrolovať, či je produkt nepoškodený. Ak narazíte na poškodenie obalu alebo produktu, môže používateľ požiadať kuriéra, aby urobil správu. Pokiaľ to nebude možné, bude množstvo a kvalita produktu prijaté prijatím produktu od kuriéra alebo podpísaním dokladu potvrdzujúceho prijatie, preto poskytovateľ služby nebude môcť prijať kvantitatívnu reklamáciu po odchode osoby, ktorá vykonáva dodávku. .

Ak je obal alebo výrobok viditeľne poškodený pri prevzatí a poškodenie nastalo pred prevzatím tovaru, Poskytovateľ služieb zabezpečí bezplatné vrátenie alebo výmenu produktu.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť (dodať) produkt Užívateľovi bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní od uzatvorenia zmluvy (tj. Prijatia objednávky Poskytovateľom služby). V prípade meškania Poskytovateľa služby je Spotrebiteľ oprávnený určiť dodatočnú lehotu. Ak Poskytovateľ služby nesplní svoju funkciu v dodatočnom termíne, je Používateľ okrem iných svojich záručných nárokov oprávnený od zmluvy odstúpiť. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak poskytovateľ služieb odmietol plnenie zmluvy alebo zmluva mala byť splnená v stanovenej lehote na plnenie – a nie inak – podľa dohody strán alebo splatnosti na rozpoznateľný účel služby. Bez obmedzenia vyššie uvedeného má Používateľ právo na všetky práva, ktoré mu prislúchajú, Ptk. na uplatnenie záručného práva podľa vyššie uvedeného nie sú obmedzené v prípade používateľa, ktorý sa kvalifikuje ako spotrebiteľ.

6.7.2. Packeta Z-Box / výdajné miesto

VII. Právo na výber a záruka vrátenia peňazí

7.1. Garancia vrátenia peňazí

Okrem poskytnutia práva na odstúpenie od zmluvy, ktoré je podrobne uvedené v bodoch 6.2-6.3 nižšie, môže poskytovateľ služieb pre niektoré zo svojich produktov poskytnúť 30-dennú záruku vrátenia peňazí. Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje iba na tie produkty, pre ktoré to Poskytovateľ služby na Webovej stránke jasne uviedol.

Užívateľ je oprávnený uplatniť záruku vrátenia peňazí do 30 dní od prevzatia produktu rovnakým spôsobom ako právo na odstúpenie od zmluvy (pozri bod 6.2 nižšie).

Užívateľ nie je oprávnený použiť záruku vrátenia peňazí za produkt, ktorého hodnota sa znížila alebo je inak poškodená v dôsledku jeho použitia. Táto výnimka sa nevzťahuje na extrakciu produktu alebo na amortizáciu vyplývajúcu z jeho zamýšľaného použitia.

7.2. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) vlády, v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a v neprítomnosti má spotrebiteľ právo na odstúpenie bez odôvodnenia do určitej zákonnej lehoty.

A Ptk. Podľa jeho súčasných výkladových ustanovení je spotrebiteľom každá fyzická osoba konajúca mimo svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania. V prípade Používateľa s právom na odstúpenie je Poskytovateľ služby oprávnený kedykoľvek skontrolovať, či sa Používateľ v súvislosti s objednávkou kvalifikuje ako spotrebiteľ.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia výrobku spotrebiteľom alebo ním určenou treťou stranou (inou ako dopravca) alebo v prípade viacerých výrobkov posledný dodaný produkt. Spotrebiteľ môže tiež uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Ak si chce spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí odoslať poskytovateľovi služieb v lehote uvedenej vyššie jasné vyhlásenie o svojom zámere odstúpiť od zmluvy na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v bode 2 týchto VOP (napríklad poštou elektronická pošta). Spotrebiteľ môže tiež na tento účel použiť vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý je pripojený k týmto VOP.

Spotrebiteľ sa má za to, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatní v stanovenej lehote, ak zašle svoje vyhlásenie o odstúpení poskytovateľovi služieb pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa odstúpenie od zmluvy považuje za platné v stanovenej lehote, ak Spotrebiteľ zašle vyhlásenie Poskytovateľovi služby do 14 kalendárnych dní (aj 14. kalendárny deň). V prípade oznámenia poštou Poskytovateľ služby pri výpočte termínu zohľadní dátum odoslania a v prípade oznámenia e-mailom čas zaslania e-mailu. Spotrebiteľ zašle list doporučene, aby bolo možné vierohodne preukázať dátum odoslania. Je na Spotrebiteľovi, aby preukázal, že využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s vyššie uvedeným a zákonnými ustanoveniami.

Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení vo forme e-mailu.

V prípade odstúpenia je Spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný produkt na adresu uvedenú v bode 2 ASZF bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia jeho vyhlásenia o odstúpení. Lehota sa považuje za splnenú, ak Spotrebiteľ pošle produkt (poštou alebo doručí ho ním objednanému kuriérovi) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služby znáša Spotrebiteľ. Poskytovateľ služieb nie je schopný prijať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu nenesie spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy žiadne ďalšie náklady.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s právnymi predpismi, Poskytovateľ služby uhradí celú sumu zaplatenú Spotrebiteľom za protihodnotu vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením (náklady na dopravu) okamžite, najneskôr však do 14 dní od prijatia vyhlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy alebo. Výnimkou sú dodatočné náklady, ktoré vzniknú spotrebiteľovi, pretože si vybral iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým nebude výrobok vrátený alebo kým spotrebiteľ vierohodne nepreukáže, že bol vrátený: z týchto dvoch prípadov bude poskytovateľ služieb brať do úvahy skorší dátum.

Počas vrátenia peňazí použije poskytovateľ služieb rovnaký spôsob platby ako v pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia platby nevznikajú spotrebiteľovi žiadne ďalšie náklady.

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie produktu, iba ak k nemu došlo v dôsledku použitia nad rámec použitia nevyhnutného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

7.3. V takom prípade spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • V prípade zmluvy o poskytovaní služby po vykonaní celej služby, ak poskytovateľ služby začal s poskytovaním služby s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uznáva, že stráca právo na ukončenie zmluvy po výkon celej služby.
 • Pokiaľ ide o produkt alebo službu, ktorých cenu alebo poplatok nemôže ovplyvniť poskytovateľ služieb na finančnom trhu, závisí to od možného kolísania 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade neprefabrikovaného produktu, ktorý vyrobil Poskytovateľ služieb na základe pokynov Spotrebiteľa alebo na výslovnú žiadosť, alebo v prípade produktu, ktorý je jednoznačne prispôsobený Užívateľovi.
 • V prípade produktu, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo si krátkodobo zachová svoju kvalitu.
 • V prípade uzavretého výrobku, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemožno po otvorení po doručení vrátiť.
 • Pokiaľ ide o produkt, ktorý je svojou povahou neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom po dodaní.
 • V prípade alkoholického nápoja, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu mimo kontroly poskytovateľa služby a ktorých cena bola dohodnutá stranami pri uzatváraní kúpnej zmluvy, sa však zmluva bude plniť iba po tridsiatom dni.
 • V prípade obchodnej zmluvy, v ktorej Poskytovateľ služby navštívi Používateľa na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby.
 • Pokiaľ ide o predaj a nákup zapečateného balíka zvukov alebo obrazov, ako aj kópie počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní balíček otvoril.
 • Pre noviny, periodiká a periodiká, okrem predplatných zmlúv.
 • Pre zákazky zadávané vo verejnej dražbe.
 • V prípade zmluvy o poskytovaní ubytovania, dopravy, prenájmu auta, stravovania alebo služieb voľného času, iných ako pobytových služieb, ak bol stanovený dátum alebo čas plnenia uvedený v zmluve.
 • Pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotných nosičoch, ak poskytovateľ služby začal plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne uviedol, že po začiatku plnenia stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

VIII. Záruka

8.1. Záruka na spotrebný materiál

V prípade chybného výkonu Poskytovateľa služby môže Používateľ uplatniť nárok na záruku proti dodávkam voči spoločnosti v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 Občianskeho zákonníka („ Občiansky zákonník “).

V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže používateľ kvalifikovaný ako spotrebiteľ uplatniť svoje záručné nároky v prípade chybného plnenia v rámci premlčacej lehoty dvoch rokov odo dňa prijatia. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby nemôže používateľ ďalej uplatňovať svoje záručné práva. Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom ojazdená vec, premlčacia doba je jeden rok.

V prípade zmluvy so spotrebiteľom, ktorý nie je spotrebiteľom, môže užívateľ uplatniť svoje záručné nároky do jedného roka od dátumu prijatia od dátumu prijatia.

Užívateľ môže podľa svojej voľby využiť nasledujúce reklamácie:

 • Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je nemožné uspokojiť dopyt zvolený kupujúcim alebo by to pre podnik znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s uspokojením iného dopytu.
 • Ak používateľ nemohol požadovať opravu alebo výmenu (pretože ju poskytovateľ služby nevykonal alebo nesplnil), môže požiadať o primerané dodanie protiplnenia alebo môže chybu opraviť alebo inak opraviť; v konečnom prípade – môže tiež odstúpiť od zmluvy. Pre malú chybu nie je priestor na výber.

Užívateľ môže previesť svoje zvolené záručné právo na iného, ​​náklady spojené s prevodom však bude znášať užívateľ, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak to poskytovateľ služby neodôvodnil.

Užívateľ je povinný nahlásiť chybu bezodkladne po jej zistení. Chyba zistená spotrebiteľom sa považuje za oznámenú bezodkladne, ak je oznámená do dvoch (2) mesiacov od zistenia chyby. Užívateľ je zodpovedný za škodu vzniknutú v dôsledku oneskorenia komunikácie.

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku na dodávku priamo proti spoločnosti.

Do šiestich mesiacov od dodania (tj. Dodanie, prevzatie) sa v prípade vady zistenej spotrebiteľom predpokladá, že vada už existovala v čase plnenia, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou vady alebo charakter produktu. Poskytovateľ služby je zo záruky oslobodený, iba ak vyvráti túto domnienku, tj. Preukáže, že k chybe produktu došlo po dodaní Užívateľovi. Na základe toho nie je Poskytovateľ služby povinný vyhovieť námietke Používateľa, ak riadne preukáže, že príčina chyby je dôsledkom nesprávneho použitia produktu. Šesť mesiacov po plnení je však dôkazné bremeno obrátené, to znamená, že v prípade sporu musí spotrebiteľ preukázať, že vada existovala už v čase plnenia.

8.2. Záruka na výrobok

Záruka na výrobok môže vzniknúť iba v prípade poruchy hnuteľného majetku (produktu). V takom prípade sa Používateľ kvalifikuje ako Spotrebiteľ – podľa svojho výberu – v súlade s bodom 7.1. môže uplatniť právo alebo záručnú reklamáciu produktu uvedenú v

Ako záruku na výrobok môže používateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom.

Používateľ môže uplatniť záručnú reklamáciu produktu do dvoch (2) rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca.

Používateľ môže uplatniť záručnú reklamáciu produktu iba voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného majetku.

V prípade reklamácie výrobku je Užívateľ povinný preukázať vadu výrobku.

Výrobca (distribútor) sa zbavuje svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

 • – výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho nepodnikateľských činností alebo –
 • chyba nebola zistiteľná v čase uvedenia na trh podľa stavu techniky alebo
 • vada produktu vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo povinného úradného predpisu.

Stačí, aby výrobca (distribútor) preukázal jeden z vyššie uvedených dôvodov výnimky.

Z dôvodu rovnakej chyby nie je možné uplatniť záruku na spotrebný materiál a záruku na výrobok súčasne. V prípade úspešného uplatnenia záručnej lehoty na produkt však môže používateľ uplatniť svoju záručnú reklamáciu voči výrobcovi vymeneného produktu alebo opraveného dielu.

8.3. Záruka

151/2003 o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby v súvislosti s povinnou zárukou na určitý tovar dlhodobej spotreby. (IX. 22.) obsahuje nariadenia. (Vecný) rozsah vyhlášky sa vzťahuje iba na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na území Maďarska a uvedenej v prílohe vyhlášky.

Poskytovateľ služby poskytne spotrebiteľovi záručný list na výrobky, na ktoré sa vzťahuje záručná povinnosť.

Povinná záruka na tovar dlhodobej spotreby uvedená v prílohe k nariadeniu vlády sa môže predĺžiť od 1 do 3 rokov, v závislosti od kúpnej ceny produktu, počnúc dňom odovzdania produktu spotrebiteľovi alebo, ak ho objedná spotrebiteľ poskytovateľ služby alebo jeho zástupca.

Spoločnosť je zbavená svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina závady vznikla po splnení.

Kvôli tej istej chybe nemôže užívateľ uplatniť záručný a záručný nárok alebo záruku výrobku a záručný nárok súčasne, navzájom paralelne, inak si užívateľ nebude uplatňovať práva vyplývajúce zo záruky v súlade s časťou 7.1. a 7.2. bez ohľadu na práva uvedené v bode.

8.4. Výkon reklamácií

Užívateľ môže uplatniť svoje záručné nároky na nasledujúcich kontaktoch:

Názov: TD Project Media Kft.

Poštová adresa: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

E-mailová adresa:                     info@puzzies.sk

IX. Možnosti presadzovania

9.1. Miesto, čas a spôsob vybavenia reklamácie

Používateľ môže podať námietky týkajúce sa produktu alebo aktivít Poskytovateľa služby na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Názov: TD Project Media Kft.

Poštová adresa: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

E-mailová adresa:                    info@puzzies.sk

Poskytovateľ služieb napraví ústnu sťažnosť ihneď, ak má možnosť tak urobiť. Ak nie je možné ústnu reklamáciu okamžite napraviť, a to z dôvodu povahy reklamácie alebo ak používateľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, poskytovateľ služby uchováva správu o reklamácii päť rokov spolu s údajmi o reklamácii. vecná odpoveď na sťažnosť.

Poskytovateľ služby je povinný odovzdať kópiu zápisnice užívateľovi lokálne v prípade osobnej ústnej reklamácie (v prevádzkových priestoroch) alebo, ak to nie je možné, konať v súlade s pravidlami pre písomné podanie sťažnosť podrobne uvedená nižšie.

V prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou, poskytovateľ služby zašle kópiu zápisnice používateľovi najneskôr v rovnakom čase ako vecná odpoveď.

Vo všetkých ostatných prípadoch bude poskytovateľ služieb konať v súlade s pravidlami platnými pre písomné sťažnosti.

Poskytovateľ služby poskytuje jedinečný identifikátor sťažnosti zaznamenaný telefonicky alebo iným komunikačným prostriedkom, čo uľahčuje neskoršie vyhľadanie sťažnosti.

Poskytovateľ služby odpovie na sťažnosť prijatú písomne ​​do 30 dní. Opatrenie znamená doručenie poštou v zmysle tejto zmluvy.

Ak je reklamácia zamietnutá, Poskytovateľ služby informuje Užívateľa o dôvode zamietnutia.

9.2. Ďalšie možnosti presadzovania

Ak sa počas rokovaní s Poskytovateľom služby nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi poskytovateľom služby a používateľom, má používateľ k dispozícii nasledujúce možnosti vynútenia práva:

 • Sťažnosti orgánov na ochranu spotrebiteľa ,

Úlohy Úradu na ochranu spotrebiteľa vrátane vyšetrovania sťažností spotrebiteľov vykonávajú územne príslušné vládne úrady.

Spotrebitelia si môžu zvoliť územne príslušné vládne úrady na nižšie uvedenom odkaze, ktorý obsahuje aj všetky kontaktné údaje príslušného úradu.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Spotrebiteľ je tiež oprávnený podať svoju reklamáciu elektronicky takto:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Proces tvorby rozhodcovského súdu ,

Spotrebitelia môžu využiť zmierovaciu radu v Budapešti vedľa budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory .

kontakty

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefón: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ďalšie informácie o práci zmierovacích výborov a postupe nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

http://www.bekeltetes.hu

 • Online riešenie sporov Európskej únie,

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení sporov online pri spotrebiteľských sporoch Komisia zriadila platformu na riešenie sporov online, ktorú môžu spotrebitelia v ktoromkoľvek členskom štáte využiť na podávanie sťažností.

Platforma zriadená Komisiou je k dispozícii na adrese:            http://ec.europa.eu/odr

 • Začatie súdneho konania .

X. Iné

10.1. VOP, úprava ceny

Poskytovateľ služieb môže kedykoľvek zmeniť tieto VOP, ceny produktov predávaných na webových stránkach a ďalšie uvedené ceny, a to bez spätnej účinnosti, zmena a doplnenie nadobúda účinnosť po zverejnení na webových stránkach a vzťahuje sa na transakcie po nadobudnutí platnosti. .

10.2. Technické obmedzenia

Nákup na webovej stránke predpokladá, že Užívateľ si je vedomý a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä pokiaľ ide o technický výkon a chyby. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť, ak sa v sieti Internet zistí porucha, ktorá bráni fungovaniu webových stránok a nákupu.

 

XI. s. Príloha

Vzor vyhlásenia o vystúpení / ukončení

(vyplňte a vráťte iba v prípade zámeru odstúpiť od zmluvy)

 

Príjemca: *

Ja, dolupodpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie / ukončenie zmluvy o predaji nasledujúcich produktov alebo poskytovaní nasledujúcich služieb: *

Dátum uzavretia zmluvy / dátum prijatia: *

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba papierové vyhlásenie): 

Zo dňa: